Privacy

De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor Geramat.

Bijgevolg is http://www.geramat.be conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving.

Zo respecteert Geramat nauwlettend de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze wet als de Europese Richtlijnen terzake.